Проект „Нека Пеем Заедно“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“

 

ПРОЕКТ
„Нека пеем заедно“

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Фондация „Музикална младеж”- клон Свиленград

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 24 месеца

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 19 558.00 лв.

ОСНОВН А ЦЕЛ:
Основната цел на проектното предложение е опазване на културните ценности и популяризиране на културното наследство в община Свиленград, чрез българската детска песен;

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Проектът има за цел да подобри качеството на живот на населението чрез укрепване на културните традиции на местната общност. Проектът ще допринесе за опазване на месната идентичност и популяризиране на културното наследство и в частност детската песен.Предвидените дейности ще насърчат местното население за включването му в общи инициативи съхраняване на културното наследство и за развитието на децата и младите хора в сферата на изкуството. Основната дейност включена в проектното предложение е провеждането на фестивал на детската песен. Ще се проведе в два етапа. Първият етап се състои в конкурс за написване на детска песен от български композитори. Вторият етап е провеждането на фестивала на детската песен, с който се цели да се популяризира детската песен и да се приобщи и насърчи младежта и децата към културните ценности.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Дейност 1: Провеждане на конкурс за изпълнение на детска песен;
Дейност 2: Провеждане на фестивал „Нека пеем заедно“;
Дейност 3: Популяризиране на културното наследство в община Свиленград;